Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is progressief verleden en progressief heden?

4 min read

Welke politieke partij is progressief?

In Nederland zijn partijen als D66 en GroenLinks duidelijk voorbeelden van progressieve partijen. Zo pleiten ze onder meer voor nauwere samenwerking in de Europese Unie en een ruimhartig vluchtelingenbeleid. Duidelijk conservatieve partijen zijn bijvoorbeeld de SGP en de PVV.

Wat maakt een partij Progressief?

Progressivisme is een politieke stroming die gebaseerd is op progressie (vooruitgang). Dit begrip wordt beschouwd als de tegenhanger van conservatisme, een stroming die gericht is op behoudsgezindheid.

Wat is progressief en conservatief?

Het progressief conservatisme in een ideologie die progressieve en conservatieve ideeën met elkaar wil verbinden. Het progressief conservatisme is voorstander van sociale wetgeving om de armoedeproblematiek te beteugelen en het reguleren van de markten ten behoeve van producenten en consumenten.

Wat is progressief in de zorg?

Een progressieve ziekte is een chronische ziekte die steeds ernstiger wordt. Dit proces kan langzaam of snel gaan. Afhankelijk van de ziekte en haar kenmerken kan de lichamelijke, verstandelijke of psychische toestand van een persoon slechter worden.

Wat is het verschil tussen extreem links en extreem rechts?

Extreemlinks, ook wel uiterst links of ultralinks, is een verzamelnaam voor politieke overtuigingen aan de uiterste linkerzijde van het politiek spectrum. De termen worden nogal eens als synoniem gebruikt voor “links-radicaal”, hoewel die van oorsprong een fundamenteel andere betekenis heeft.

Welke politieke partijen zijn sociaal democratisch?

De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was een sociaaldemocratische Nederlandse politieke partij die van 1894 tot 1946 bestond. De partij ontstond uit een scheuring binnen de Sociaal-Democratische Bond en ging uiteindelijk op in de Partij van de Arbeid.

Wat doen socialisten?

Socialisme is een politieke maatschappijvorm, en ook een economische filosofie gebaseerd op socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de productiemiddelen. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen.

Wat is een ander woord voor progressief?

Andere woorden voor progressief zijn geavanceerd, links, opklimmend, voortgaand, voortschrijdend en vooruitstrevend.

Wat is links progressief?

Liberale partijen kunnen zich zowel links als rechts in het politieke spectrum bevinden. Het progressief-liberalisme (ook bekend als links-liberalisme en sociaal-liberalisme) staat links van het midden terwijl het conservatief-liberalisme rechts van het midden staat. In Nederland is D66 een progressief-liberale partij.

Welke ziektes zijn progressief?

Chronisch-progressieve ziekten (Parkinson, ALS, e.a.) Chronische aandoeningen zijn er in veel vormen en maten. Chronisch-progressieve ziektes zoals ALS, Parkinson, Multiple Sclerose (MS), kanker, de ziekte van Lyme en reuma hebben niet alleen een grote impact op het lichaam, maar op alle aspecten van het mens-zijn.

Hoe lang kan je progressief werken?

 De toelatingen in kader van progressief werken krijgen een maximumtermijn van 2 jaar. Na deze 2 jaar zal de adviserende arts jouw situatie opnieuw herevalueren.

Wie beslist over progressief werken?

Medewerkers die na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk willen hervatten, hebben toestemming nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds. De geneesheer van het ziekenfonds adviseert over de toelating, de eindbeslissing ligt bij jou als werkgever.

Wie beslist over definitieve invaliditeit?

Het is de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds die beslist of hij de arbeidsongeschiktheid erkent voor de periode die door uw arts wordt voorgesteld. In de meeste gevallen zal de adviserend geneesheer het advies van uw behandelend arts volgen. Gaat hij niet akkoord, dan kan hij contact opnemen met uw arts.

Hoe invaliditeit verlengen?

Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan bezorgt je ziekenfonds je dossier met medische gegevens aan het RIZIV. Dat beslist dan of je het statuut van invalide krijgt. Het beslist ook over een eventuele verlenging van dat statuut.

Hoe in beroep gaan tegen beslissing adviserend geneesheer?

Bij wie kan ik terecht met een klacht over de adviserend geneesheer? Indien je niet akkoord bent met een beslissing van de adviserend geneesheer, kan je aanklop- pen bij de plaatselijke arbeidsrechtbank. Dit be- roep moet je wel binnen de drie maanden na de beslissing aantekenen.

Kan een arbo arts je afkeuren?

Conclusie. Het hof bevestigt in deze uitspraak de heersende leer dat het de bedrijfsarts is die kan en mag bepalen of een werknemer wel of niet arbeidsgeschikt is. Uit de uitspraak blijkt echter ook dat het feit dat een goede onderbouwing (de bedrijfsarts in kwestie had onderzoek verricht) belangrijk is.

Wat doet een adviserende arts?

De adviserend arts is een arts aangesteld door de ziekte- verzekering. Hij beoordeelt en controleert of je recht hebt op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, of op terugbetaling voor een behandeling of een geneesmiddel.