Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Welke vorm van democratie werd door de Iroquois gebruikt?

4 min read

Hoe probeerden de Atheners de democratie te beschermen?

Zo werden wetgevende panels met ingelote leden (Nomotheten), samengesteld die over veel belangrijke wetten moesten beslissen (i.p.v. de Volksvergadering).

Wat is de oudste democratie?

De oudst bekende democratie was die van Athene in de Griekse oudheid (6e tot 4e eeuw v. Chr.).

Wat is een onrechtstreekse democratie?

Een representatieve, indirecte of vertegenwoordigende democratie is een regeringsvorm waarbij de bevolking een aantal vertegenwoordigers kiest die het bestuur uitvoeren. De representatieve democratie is hierdoor onderscheiden van de directe, waarin leden van de bevolking zelf politieke besluiten nemen.

Wie zitten er in de volksvergadering van Nederland?

De Volksvergadering is een vorm van directe democratie waarbij de burgers van wijken, gemeenten en provincies regelmatig bijeenkomen om over wetsvoorstellen te beraadslagen en te stemmen.

Welke Atheners hadden burgerrechten?

De democratie van Athene was niet democratisch in de moderne betekenis. Alleen vrije, volwassen mannelijke burgers hadden stemrecht. Vrouwen, buitenlanders en slaven hadden geen stem.

Waarom schreven Atheners op potscherven?

Elke afzonderlijke stemmer mocht op een scherf van aardewerk een naam krassen van iemand die volgens hem uit de stad verbannen moest worden. Gewelddadige vorsten die zich niets aantrokken van het volk konden zo uit Athene verwijderd worden.

Hoe is de democratie in Athene ontstaan?

Als ‘vader van de democratie‘ wordt doorgaans Clisthenes aangewezen, een politicus die leefde in de zesde eeuw v. Chr. in Athene. Hij vervulde een belangrijke rol bij het verdrijven van de tiran Hippias in 510 v.C. Hierna voerde hij hervormingen door die van de Atheense politiek een primaire democratie maakten.

Wat is een voorbeeld van directe democratie?

Zuivere vormen van directe democratie, waarbij er geen vertegenwoordigend stelsel bestaat, zijn erg zeldzaam. Een voorbeeld zijn de volksvergaderingen (Landsgemeinden) in de Zwitserse kantons Glarus en Appenzell Innerrhoden.

Hoe kan een dictatuur ontstaan?

Vaak komen dictaturen tot stand door een militaire staatsgreep of een burgeroorlog. In sommige gevallen, zoals Adolf Hitler in nazi-Duitsland, kan een dictator via een democratisch proces aan de macht komen. Eenmaal aan de macht schakelde Hitler de democratische instituties geleidelijk uit.

Wie zit er allemaal in de regering?

De Nederlandse regering bestaat uit de koning en de ministers. De ministers vormen tezamen de ministerraad, die wordt voorgezeten door de minister-president. Samen met de ministers vormen de staatssecretarissen het Nederlands kabinet.

Wie zit er in de politiek?

De belangrijkste politieke instituties zijn de Koning, het Kabinet, de Staten Generaal en het Rechtssysteem. Daarnaast zijn er drie Hoge Colleges van Staat die formeel even belangrijk zijn als de Staten-Generaal maar een minder politieke rol hebben. Het belangrijkste hiervan is de Raad van State.

Hoe is de democratie in Nederland ontstaan?

In 1848 schrijft Thorbecke een nieuwe grondwet waarin staat dat de koning minder macht krijgt. En pas in 1919 krijgt iedereen kiesrecht. Hallo allemaal. Wij leven in een democratie, een land waarin het volk de baas is.

Hoe merk je dat Nederland een democratie is?

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Stemrecht heb je als je 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de basis van de democratie.

Is Nederland altijd een democratie geweest?

Nederland is niet altijd een democratie geweest. Eerst waren er graven en hertogen die het voor het zeggen hadden. Daarna volgden er vele veranderingen om tot de democratie te komen die Nederland nu is.

Hoe heeft de democratie zich ontwikkeld na 1848?

Grondwetswijziging van 1848 ➝ debat in de tweede kamer belangrijker geworden! invoering van het parlementair stelsel: politiek systeem waarbij het parlement de hoogste (wetgevende) macht heeft. De regering kan alleen regeren met toestemming van het parlement.

Waarom was de grondwetswijziging in 1848 zo belangrijk voor Nederland?

Kort samengevat, verloor de koning door de Grondwet van Thorbecke veel macht, de parlementaire invloed werd flink vergroot en de Nederlandse bevolking kreeg meer vrijheden.

Wat veranderde er in 1848 en in 1917 in het bestuur?

18481917: uitbreiding van het kiesrecht en de opkomst van politieke partijen. Na de aanpassing van de Grondwet in 1848 veranderde de samenstelling van beide Kamers. Tweede Kamerleden werden voortaan in districten gekozen. Eerste Kamerleden werden door de Provinciale Staten gekozen.