juli 5, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn drie grote gevarengroepen?

3 min read

Wat zijn oxiderende gassen?

Oxiderende gassen zijn niet brandbaar, maar dragen door de afgifte van zuurstof bij aan de verbranding van andere materialen. Oxidanten in geconcentreerde toestand of onder druk mogen niet in contact komen met vet, olie of andere organische materialen of zelfs kleine hoeveelheden van die materialen.

Wat zijn Gevarencategorieën?

Een gevarenklasse kan onderverdeeld worden in gevarencategorieën. Deze indeling bepaalt dan het etiket: welk pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) moeten toegevoegd worden. De H- en P-zinnen vervangen de vroegere R- en S-zinnen.

Wat is GHS signaalwoord?

Een GHS-etiket bevat volgende elementen: een of meer pictogrammen of gevaarsymbolen (zie hieronder), in functie van de gevarenklasse; een signaalwoord (signal word) (“gevaar” of “waarschuwing”, naargelang de gevarencategorie van de stof)

Wat zijn oxiderende stoffen?

Oxiderende stoffen maken zuurstof vrij. Daardoor kunnen ze de verbranding van ander materiaal veroorzaken of bevorderen, zonder dat zij zelf brandbaar hoeven te zijn. Maar wat is een oxiderende stof? Voorbeelden van oxiderende stoffen zijn natriumchloraat, salpeterzuur en waterstofperoxide.

Wat is een verpakkingsgroep?

Verpakkingsgroep. Naast een indeling in een gevarenklasse, is een aantal ADR-klasse (alles behalve 1, 2, 5.2, 6.2 en 7) ook ingedeeld in een bepaalde verpakkingsgroep (VG of PG, packing group). Deze indeling geeft, onafhankelijk van de klasse, een indicatie van de ‘gevaarlijkheid’ van een stof.

Hoe herken je CMR stoffen?

Deze worden aangegeven met zogenoemde H-zinnen: H-zinnen (gevaarsaanduiding, Hazard Statement) geven informatie over de gevaarsaspecten van een stof. Kankerverwekkende stoffen zijn aangegeven met H-zin H350, mutagene stoffen met H340 en voortplantinggiftige stoffen met H360.

Wat is ontplofbaar?

Een stof is ontplofbaar als deze ook zonder aanwezigheid van zuurstof tot ontploffing kan komen. Voorbeelden van ontplofbare stoffen zijn buskruit, niet gestabiliseerde kunstmest, picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat.

Wat voor gevaarlijke stoffen zijn er?

Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper, vinylchloride en benzeen. Ze kunnen op verschillende manieren in de lucht, de bodem of het water terechtkomen. Landbouw, industrie en verkeer kunnen hiervan de oorzaak zijn. Maar ook huishoudens kunnen zorgen voor vervuiling.

Welke stoffen zijn licht ontvlambaar?

Zeer licht ontvlambaar: vlampunt lager dan 0°C (K0), zoals aceton. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie.

Wat zijn licht ontvlambare stoffen?

Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Deze stoffen kunnen gemakkelijk door vonk of open vuur worden ontstoken. Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend.

Welke stoffen zijn Brandbevorderend?

Enige voorbeelden van groepen van stoffen die brandbevorderende eigenschappen hebben zijn: nitraten, chloraten en peroxiden. Verdund of opgelost in water zijn deze stoffen veel minder gevaarlijk. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat een stof materialen chemisch kan aantasten.

Wat zijn Gevarenpictogrammen?

Gevarensymbolen of CLP-pictogrammen zijn duidelijk herkenbare tekens die zijn aangebracht op de verpakkingen van producten die gevaarlijke stoffen bevatten, met als doel dat vervoerders en gebruikers weten welke risico’s de producten met zich meebrengen.

Wat zijn kuisproducten?

Chemische stoffen die in veel producten zitten zijn: Oppervlakteactieve stoffen (of wasactieve stoffen. Wasactieve stoffen worden gebruikt in was- en reinigingsmiddelen (zoals afwasmiddel en wasmiddel) en persoonlijke verzorgingsproducten (zoals shampoo en handzeep).

Wat betekenen de gevarensymbolen?

Deze pictogrammen bestaan uit een oranje vierkant met daarin een zwarte afbeelding. Denk bijvoorbeeld aan het symbool van een vlam voor ontvlambare producten, een doodshoofd voor giftige stoffen, een Sint-Andreaskruis voor schadelijke of irriterende chemicaliën, …

Waar vind je gevaarsymbolen?

Producten. Zoals eerder vermeld, vind je dit gevarensymbool terug op elk product dat irritatie of allergieën kan veroorzaken of een impact heeft op het milieu.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl