Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is IDLH voor werk in een besloten ruimte?

4 min read

Welke andere veiligheidsmaatregelen zijn genomen in genoemde besloten ruimtes?

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen:

  • Harnasgordel, het dragen hiervan is verplicht (ervoor zorgen dat er een hand aan de lijn wordt houden).
  • Ademhalingsbescherming (geen filtermaskers) als er gevaar is voor verstikking, bedwelming of vergiftiging.
  • Beschermende kleding.
  • Handschoenen.
  • Veiligheidsschoenen of -laarzen.

Wat is een besloten ruimte wetgeving?

Besloten ruimte definitie

Niet ontworpen voor het verblijf van personen. Daarnaast bieden de ruimten vaak beperkte bewegingsruimte, beperkte toegankelijkheid en beperkte vluchtwegen. Veel besloten ruimten moeten regelmatig worden betreden.

Wat zijn de gevaren van een besloten ruimte?

Het werken in besloten ruimten brengt veel gevaren met zich mee zoals verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand- en explosiegevaar. De wet stelt daarom hoge eisen aan werken in besloten ruimte om de veiligheid waar mogelijk te kunnen waarborgen.

Hoe kan zuurstoftekort ontstaan in een besloten ruimte?

Een zuurstoftekort kan ontstaan door: chemische reacties zoals roesten, uitharden van kitten of verven; biologische reacties zoals gisten, rottingsprocessen, het kiemen van granen en zaden. het gebruik van inerte gassen binnen een besloten ruimte.

Wat zijn de belangrijkste gevaren bij het werken in een besloten ruimte?

Mogelijke gevaren zijn: Verstikking, bedwelming of vergiftiging ten gevolge van: a) Aanwezigheid van toxische stoffen.
Daarnaast zijn er enkele additionele gevaren, zoals:

  • Vallen, uitglijden en vallende voorwerpen.
  • Verdrinking (in riool, waterkelder, e.d.)
  • Biologische agentia (bv ziekte van Weil in riool).

Wat is een beheersmaatregel bij het gebruik van elektrische gereedschap?

Bij onderhoud aan machines, gebruik van arbeidsmiddelen en de eigenschappen van de besloten ruimte (b.v.geleidende plafonds en wanden) moeten beheersmaatregelen genomen worden om electrocutiegevaar te voorkomen. Bij het werken aan machines dient altijd spanningsloos gewerkt te worden.

Wat is de reden dat je een besloten ruimte met een zuurstof percentage onder de 19% niet moet betreden?

Wanneer er sprake is van zuurstofconcentratie lager dan 18 vol. -% mag een ruimte alleen betreden worden met zogenaamde ‘onafhankelijke adembescherming’. Dit betekent dat de ingeademde lucht onafhankelijk staat van de in de ruimte aanwezige lucht. Het gebruik van filtermaskers valt hier dus buiten.

Wat is het minimale zuurstofpercentage waarin gewerkt mag worden?

Bij lagere zuurstofconcentraties ontstaat al snel zuurstofgebrek en dus gevaar op verstikking. Afhankelijk van het % zuurstofconcentratie kan er versuffing, bewusteloosheid en de dood optreden. Het minimale percentage zuurstof in de lucht, waarbij nog gewerkt mag worden, is 19 Vol%.

Hoe laag mag zuurstof in bloed zijn?

Heb je een saturatie van 95% of hoger, dan is de saturatie normaal en heb je genoeg zuurstof in je bloed. Een saturatie van 91, 92 of 93% is lager dan normaal, maar nog geen reden om je zorgen te maken. Is de waarde 90% of lager, dan heb je een tekort. Dit heet desaturatie.

Hoe kan ik het zuurstofgehalte in mijn bloed verhogen?

Hoe kunt u zuurstof in uw bloed verhogen? Wanneer uw zuurstofsaturatie laag is, zult u meer moeten bewegen en regelmatig in de buitenlucht komen. Voldoende bewegen, genoeg ontspannen en ijzerrijke producten eten, helpt allemaal om het zuurstofgehalte in uw bloed te verbeteren.

Hoeveel zuurstof toedienen bij lage saturatie?

De praktijk leert dat meestal 1-1,5 liter/min. voldoende is. Bij een saturatie van 88% is het risico van op het ontstaan van een hypercapnie niet zo hoog, bij 96% wel. Bij een saturatie van 96% valt de prikkel om te ademen namelijk weg.

Wat is de oorzaak van lage saturatie?

Mogelijke oorzaken voor een lage waarde zijn: Te weinig rode bloedcellen. Fout bij hemoglobine. Te weinig zuurstofopname (vb.

Hoe hoog mag de saturatie zijn?

Andere onderzoekers concluderen dat niet-medische meters redelijk betrouwbaar zijn bij een saturatie > 90%. Bij saturaties onder de 90% zou de betrouwbaarheid snel afnemen. Of een niet-medische saturatiemeter bruikbaar is, hangt ook af van het doel van de meting.

Kan saturatie schommelen?

De saturatie kan gedurende de dag schommelen. Deze veranderingen kunnen komen door de beschikbare zuurstof of door inspanningen. In sommige gevallen kan dit lager zijn dan de norm. Een zuurstofsaturatie lager dan 90% SpO2 is vaak al alarmerend.