Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is het verschil tussen ratio en waarschijnlijkheid?

2 min read

Wat is de meerwaarde van de odds ratio?

De odds ratio in de epidemiologie

Een OR tussen 0 en 1 zal wijzen op een verlaagd risico bij blootstelling aan de omgevingsfactor, een OR tussen 1 en oneindig zal wijzen op een verhoogd risico bij blootstelling aan de omgevingsfactor.

Wat is het verschil tussen de odds ratio en het relatief risico?

Een relatief risico (RR) is informatiever dan een odds ratio en staat hoger aangeschreven als uitkomstparameter. In tegenstelling tot een OR kan men met de gegevens van een RR ook de absolute risico’s, het absolute risicoverschil en de number needed to treat (NNT) berekenen.

Wat zegt de odds ratio?

De odds ratio is de factor waarmee kansverhoudingen (de odds) verschillen. Een fictief voorbeeld: Stel dat Nederlandse mannen een kans van 20 procent hebben op haaruitval, en dus van 80 procent dat dit niet gebeurt. De kansverhouding op haaruitval is dan 20/80 = 0,25.

Hoe bereken je het relatief risico?

In deze tabel wordt het relatief risico (RR) als volgt berekend: RR= (A/A+C)/(B/B+D) en de odds ratio (OR) als: OR= (A/C)/(B/D). Het is precies deze OR en niet de RR die door de logistische regressie berekend wordt en die vaak gebruikt wordt als een schatter van het RR.

Wat betekent odds?

Odds (kansverhouding) is een aan het Engels ontleende term die in het Nederlands ook wel ‘quoteringen’ wordt genoemd. Het wordt vooral bij weddenschappen gehanteerd om de kans op een gebeurtenis of uitspraak aan te geven. Men spreekt van de odds voor en ook van de odds tegen.

Waarom logistische regressie?

Met logistische regressie kan je een dichotome uitkomstvariabele (dood versus leven, wel of geen klachten, etc.) relateren aan één of meerdere predictoren. Het basis idee achter logistische regressie is dat je de uitkomstvariabele zodanig transformeert dat er een soort lineaire regressie mogelijk is.

Wat is een relatief risico?

Het relatieve risico is het quotiënt van twee absolute risico’s. In een cohortonderzoek is dit relatieve risico een schatting van het aantal keren dat de kans om ziek te worden bij blootstelling aan een bepaalde risicofactor groter (RR>1) of kleiner (RR<1) is dan in de niet-blootgestelde groep.

Wat is een goede NNT?

Een NNT van 20 tot 50 wordt voor een nieuw middel in de huidige westerse geneeskunde meestal als een grote doorbraak gezien.

Wat is een risico verschil?

Het risicoverschil is het verschil tussen het risico op een uitkomst in de blootgestelde groep of de interventiegroep en het risico op die uitkomst in de niet-blootgestelde groep of controlegroep (Ri – Rc).

Hoe bereken je de prevalentie?

Deze formule geeft ons de informatie als een percentage. Door 500 te delen door 10.000 en het resultaat met 100 te vermenigvuldigen (om er een percentage van te maken) komen we erachter dat 5% van de populatie is getroffen. Dus de prevalentie van de ziekte in onze populatie is 5%.

Hoe bereken je de ARR?

De berekening van de NNT gebeurt aan de hand van de absolute risicoreductie (ARR) met de formule NNT=(1/ARR)*100 of met gelijkwaardige formules zoals 100/ARR (uitgedrukt in %) of 1/ARR (in verhouding tot 1). In de 4S-studie (2) bedraagt de ARR voor overlijden 4%. De NNT = (1/4) x 100 (of 100/4 of 1/0,04) = 25.

Wat is de betekenis van incidentie?

De ‘incidentie‘ is het aantal nieuwe zieken of ziekten in een populatie over een bepaalde periode (meestal één jaar). De incidentie kan op twee manieren worden weergegeven: als cumulatieve incidentie of als incidentiecijfer.

Wat is incidentie en prevalentie?

Onder incidentie wordt verstaan het aantal nieuwe gevallen of personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode. Onder prevalentie wordt het aantal personen verstaan dat een bepaalde ziekte op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode heeft.

Wat is incidentie Corona?

De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000). Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.

Wat is een ander woord voor prevalentie?

Verbuigingen: prevalenties 1) overwicht 2) (van een aandoening:) het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking Bron: WikiWoordenboek.

Doen voorkomen synoniem?

voorkomen (ww): afwenden, afweren, beletten, couperen, keren, letten, ondervangen, preveniëren, tegenhouden, verhinderen, verhoeden, verletten, vermijden. voorkomen (ww): bestaan, gebeuren, geschieden, gevallen, optreden, spelen, verkeren, voorvallen, zich voordoen, zijn.

Wat is de betekenis van prevaleren?

rechtswetenschap: voorrang hebben.