juli 3, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is een gevaarlijke stof van klasse 2, subklasse 2.1?

3 min read

Welke klasse gevaarlijke stoffen zijn er?

Lijst met de 9 klassen van gevaarlijke goederen

 • Klasse 1. Explosieven.
 • Klasse 2. Gassen.
 • Klasse 3. Brandbare vloeistoffen.
 • Klasse 4.1/4.2/4.3. Ontvlambare vaste stoffen.
 • Klasse 5.1/5.2. Oxiderende stoffen.
 • Klasse 6.1/6.2. Giftige en besmettelijke stoffen.
 • Klasse 7. Radioactieve stoffen.
 • Klasse 8. Bijtende stoffen.

Wat is ADR klasse 2?

I – verboden voor tankvervoer van brandbare en/of giftige gassen. II – verboden voor nagenoeg alle vervoer van gevaarlijke stoffen.

Welke stoffen vallen onder gevaarlijke stoffen?

Onderwerpen Risico’s van gevaarlijke stoffen

 • Allergenen (sensibiliserende stoffen)
 • Asbest.
 • Bestrijdingsmiddelen.
 • Chroom-6.
 • Cytostatica.
 • Dieselmotoremissie.
 • Houtstof.
 • Huidirriterende stoffen.

Welke stoffen mag je niet samen vervoeren?

Of samenlading is toegestaan, hangt af van de etiketten op de verpakkingen. Verpakkingen met explosieve stoffen die zijn voorzien zijn van etiket 1, 1.4 (met uitzondering van 1.4S), 1.5 of 1.6, mag je bijvoorbeeld niet vervoeren samen met verpakkingen die zijn voorzien van een etiket van een andere gevarenklasse.

Hoeveel gevarenklassen zijn er?

De gevaarlijke goederen worden ingedeeld in 13 verschillende klassen al naargelang het soort gevaar dat uitgaat van deze gevaarlijke stoffen. Bij een combinatie van gevaarlijke eigenschappen (bv: giftig en brandbaar) wordt de stof ingedeeld bij die klasse die het grootste gevaar vertegenwoordigt tijdens het transport.

Wat zijn de gevaarlijke stoffen?

Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper, vinylchloride en benzeen. Ze kunnen op verschillende manieren in de lucht, de bodem of het water terechtkomen. Landbouw, industrie en verkeer kunnen hiervan de oorzaak zijn. Maar ook huishoudens kunnen zorgen voor vervuiling.

Wat valt er onder ADR?

Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
Het ADR omvat onder andere eisen over:

 • criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen.
 • vervoersvoorwaarden.
 • eisen aan verpakkingen en tanks.
 • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie.

Welke ADR klassen mogen niet bij elkaar?

Gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 1, 6.2 en 7 mogen niet in de PGS 15 opslagvoorziening worden opgeslagen. Hiervoor gelden strengere eisen. Daarnaast mogen stoffen in de hoeveelheid welke de ondergrens niet overschrijden, buiten de opslagvoorziening worden opgeslagen.

Hoeveel divisies heeft de Klasse 2?

Het competitiemodel bestaat uit een Eredivisie, een Eerste divisie, een nieuwe Tweede divisie, twee Derde divisies (zaterdag en zondag) en vier Hoofdklassen.

Welke modaliteiten kennen we?

Er zijn verschillende vormen van modaliteit, bijvoorbeeld zeevaart, trein, luchtvaart en via de weg. Modaliteit heeft betrekking op alle vormen van vervoer waarbij goederen of personen worden vervoerd. Hieronder worden ook gassen, vloeistoffen, dieren of niet direct tastbare goederen, zoals energie of data gerekend.

Hoeveel gevaarlijke stoffen mag ik vervoeren?

Beperkte hoeveelheden

Hierbij is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die mag worden vervoerd afhankelijk van de mate van gevaarlijkheid van de stof. Voor de gevaarlijkste stoffen is dat maximaal 20 kilogram of liter per voertuig, voor de minst gevaarlijke stoffen is dat 1000 kg liter per voertuig.

Wat zijn algemene verpakkingseisen?

Verpakkingen algemeen

de verpakking moet schoon, sterk en gesloten zijn. de verpakking moet bestand zijn tegen normale vervoershandelingen. de stof mag de verpakking niet aantasten. de verpakking moet zijn voorzien van gevarenetiketten.

Hoe bereken je ADR punten?

De 1000-punten regeling gaat uit van vervoerscategorieƫn:

 1. Vervoerscategorie 0: Verboden te vervoeren volgens de 1000-punten regeling.
 2. Vervoerscategorie 1: 50 punten per kilo of liter.
 3. Vervoerscategorie 2: 3 punten per kilo of liter.
 4. Vervoerscategorie 3: 1 punt per kilo of liter.

Wat zijn de specifieke eigenschappen van een gevaarlijke stof?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken.

Welke gegevens moeten op het vervoersdocument staan en in welke volgorde?

Het vervoersdocument bevat ten minste de volgende aanduidingen voor elke gevaarlijke stof die vervoerd wordt:

 • het UN-nummer, voorafgegaan door de letters UN.
 • de juiste vervoersnaam van de stof of het voorwerp, indien van toepassing aangevuld met de technische benaming (tussen haakjes)

Welke transportdocumenten zijn er?

Standaard heb je voor iedere exportzending een factuur, paklijst en een transportdocument nodig:

 • een bill of lading bij vervoer over water;
 • een airway bill of lading bij vervoer via de lucht;
 • een CMR-vrachtbrief bij vervoer over de weg en;
 • een CIM-vrachtbrief bij vervoer per spoor.

Welke vervoersdocumenten?

Elk vervoermiddel heeft zijn eigen vervoersdocument. Zo spreek je bij wegvervoer over CMR, bij zeevervoer van een Bill of lading, bij spoorwegvervoer over CIM en bij luchtvervoer over een Air Waybill. Een vervoersdocument bewijst wie, wanneer, welke hoeveelheid aan producten heeft afgeleverd.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl