Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is de vorm van stikstof in de grootste stikstofpool ter wereld?

4 min read

Hoe groot is het stikstofprobleem?

Lees door over het huidige stikstofprobleem

Die condities zijn in Nederland nog altijd zeer matig. De depositie is sinds 1990 met circa 45% gedaald (zo’n 40% voor ammoniak en ruim 50% voor stikstofdioxide). Maar op ongeveer driekwart van het Nederlandse natuuroppervlak komt nog steeds te veel stikstof terecht.

Wat zijn de grootste stikstof veroorzakers?

Emissie (uitstoot)

De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie. Ammoniak komt vooral uit de landbouw, maar ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. Boeren gebruiken mest omdat het zorgt voor een betere plantengroei en hogere gewasopbrengsten.

Wie zijn de grootste stikstof uitstoters?

De landbouw zorgt voor 61% van de stikstofuitstoot (door mest, maar ook uit kassen en door landbouwvoertuigen), het wegverkeer voor 15%. De uitstoot wordt ook wel stikstof-emissie genoemd. Op de kaart van het KNMI/Tropomi zie je de hoeveelheid NO2 in de lucht in Nederland en in de rest van Europa.

Hoe is het stikstofprobleem ontstaan?

De stikstofcrisis is een crisis die in 2019 in Nederland ontstond toen de vergunningsaanvragen van naar schatting 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten werden stilgelegd. Volgens de bouwbedrijven zouden 27.000 banen kunnen vervallen.

Hoe meet je stikstofuitstoot?

Het rekeninstrument AERIUS (met als kern het OPS Operationele Prioritaire Stoffen-model) rekent met alle gegevens van de Emissieregistratie en het KNMI uit waar de uitgestoten stoffen terecht komen: de depositie. AERIUS berekent ook de effecten van maatregelen, en kan toekomstverwachtingen maken.

Welke planten verdwijnen door stikstof?

Planten die van stikstof houden, zoals grassen, brandnetels en bramen, groeien extra hard. Zo verdringen ze kwetsbare planten. Insecten, vogels en andere dieren die afhankelijk zijn van deze planten verdwijnen daardoor ook. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mensen en de natuur.

Welke bedrijven stoten stikstof uit?

De top van de lijst bestaat verder vooral uit bedrijven in de aardolie- en chemische industrie en energiecentrales. Zo staan er onder meer raffinaderijen van BP, Shell en Esso in. Ook de Groningse vestiging van energieproducent RWE staat in de top tien, evenals Dow in Zeeland.

Welk land heeft de meeste stikstof uitstoot?

Ondanks schoonste landbouw stoot Nederland meeste stikstof uit in Europa. Nederland produceert per hectare gemiddeld 4 keer zo veel stikstof dan de rest van Europa. Nederland is ook een netto exporteur van stikstof: in het buitenland komt 3 keer meer Nederlandse stikstof terecht, dan er vanuit andere landen binnenkomt.

Wat is het stikstofprobleem boeren?

Bij de stikstofcrisis van de laatste jaren draait het om twee stofjes: stikstof uit verkeer (NOx) en stikstofverbindingen uit boerenbedrijven, meestal in de vorm van ammoniak. Deze slaan neer in de natuur en werken als voedingstof. Daardoor groeien sommige planten beter dan andere. En dat bedreigt de biodiversiteit.

Hoe komt stikstof in de natuur terecht?

De stikstof in de (kunst)mest verdampt in de lucht en slaat dan neer in natuurgebieden of sijpelt via de bodem en het grondwater weg uit landbouwgebied. In vergelijking met andere landen stoot Nederland veel stikstof uit. Dat komt doordat we in een dichtbevolkt land leven met veel verkeer en veel intensieve landbouw.

Wie heeft stikstof uitgevonden?

Het element zelf werd ontdekt door Daniel Rutherford in 1772. Hij noemde het noxious air, schadelijke lucht, omdat een vlam er in dooft. Rond dezelfde tijd bestudeerden ook Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish en Joseph Priestley stikstof onder benamingen als verbrande lucht en gedephlogistiseerde lucht.

Hoe ontstaat stikstof bij koeien?

Het voer dat koeien eten en verteren zorgt in meer of mindere mate ook voor stikstofuitstoot. “Zo geven boeren hun koeien vaak voer met net teveel eiwit (waar stikstof in zit), ongeveer 10 procent eiwit te veel. Dat komt in de urine terecht en vervliegt deels als ammoniak.

Hoeveel stikstof produceert een koe per jaar?

Voor stikstof stijgt de melkproductie bij meer dan 11.625 kg melk per koe per jaar (bij een gelijkblijvend ureum) boven het huidige niveau van 10.625 kg melk per koe. Vervolgens stijgt de stikstofproductie per productiestaffel met gemiddeld 2 kg stikstof per koe.

Hoeveel stikstof is 1 koe?

Voor een melkkoe met een jaarproductie van 9.500 kilo melk met een ureumgehalte van 22 geldt nu nog een excretienorm van 127,5 kilo stikstof en 44,9 kilo fosfaat. Vanaf 2020 wordt dit 124,0 kilo stikstof en 44,6 kilo fosfaat.

Hoeveel stikstof stoot een koe uit?

De hoeveelheid stikstof hangt af van hoeveel melk een koe in een jaar produceert (in kilogram) en van het ureumgehalte (in milligram voor elke 100 gram melk). Ook de hoeveelheid fosfaat hangt af van de melkproductie.

Hoeveel stikstof zit er in mest?

De gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest is 170 kilogram per hectare landbouwgrond. Heeft u een derogatievergunning*? Dan mag u meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken. Voor landbouwgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg is de norm dan 230 kilogram per hectare.

Hoeveel stikstof minder?

Met resultaat: in 1990 werd er 289 miljoen kilo stikstof uitgestoten door de landbouwsector, en in 2017 was dat dus nog 106 miljoen kilo. Een reductie van 64 procent. Niet alleen de landbouw, ook de industrie en het verkeer zijn minder gaan uitstoten. Die reductie is de afgelopen tien jaar wel grotendeels gestagneerd.