Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is de diffusie van gas?

4 min read

Verplaatsing van (opgeloste) stoffen vanaf een plaats met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie van die stof. Diffusie kan plaatsvinden in gas en vloeistof. Diffusiesnelheid is afhankelijk van: de concentratieverschillen, de temperatuur, de afstand, het diffusie oppervlakte en het medium.

Waarvan hangt de diffusiesnelheid af?

Factoren die de diffusiesnelheid beïnvloeden zijn: temperatuur van de omgeving, concentratieverschillen, diffusieoppervlakte waarover de diffusie plaatsvind, en de afstand waarover de diffusie moet plaatsvinden.

Wat is diffusie makkelijke uitleg?

Diffusie is het proces waarbij opgeloste stoffen in een waterig milieu zich verplaatsen (diffunderen) van een gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen.

Wat is diffusie in het lichaam?

Het gastransport vindt plaats in de kleinste en nauwste delen van de luchtwegen (de bronchioli en de longblaasjes) op basis van concentratieverschillen. Het transport vindt plaats van hoge naar lage concentratie. Dit mechanisme van transport noemt men diffusie.

Wat versnelt diffusie?

Factoren die diffusie beïnvloeden

Een hogere temperatuur zal ervoor zorgen dat een deeltje meer kinetische energie krijgt, en dus sneller diffundeert. Ook de grootte van een deeltje is van belang: een klein ion diffundeert in een oplossing veel sneller dan een eiwit.

Waardoor wordt de diffusie vertraagd?

Door ziekte kan de alveolo-capillaire membraan verdikt zijn (oedeem) waardoor de diffusie vertraagd of belemmerd wordt. Vocht of ontstekings-debris in het longblaasje kan de afstand tussen bloed en gas vergroten waardoor de diffusie ook vertraagd is. Ook atelectase kan diffusie onmogelijk maken.

Wat is diffusie afstand?

Verplaatsing van (opgeloste) stoffen vanaf een plaats met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie van die stof. Diffusie kan plaatsvinden in gas en vloeistof. Diffusiesnelheid is afhankelijk van: de concentratieverschillen, de temperatuur, de afstand, het diffusie oppervlakte en het medium.

Wat is diffusie van de longen?

De diffusiecapaciteit (of transfertfactor) is de hoeveelheid gas die wordt uitgewisseld tussen de lucht uit de longblaasjes en het bloed van de longhaarvaatjes. De diffusie wordt gemeten door het inademen van een niet schadelijk gasmengsel.

Waarvan is de diffusiesnelheid van zuurstof vanuit de longen naar het bloed afhankelijk?

De diffusiecoëfficiënt is afhankelijk van temperatuur en kenmerken van de beide stoffen. Bij een hogere temperatuur is de zuurstofverzadiging van bloed lager dan bij een lagere temperatuur. Temperatuur en diffusiesnelheid hebben dus een negatief verband: hoe lager de temperatuur, hoe hoger de diffusiesnelheid.

Wat is osmose en diffusie?

Wat is nou het verschil tussen diffusie en osmose? Bij diffusie zijn het deeltjes die zich verplaatsen van hoog naar laag. Gassen gaan bijvoorbeeld allemaal via diffusie. Bij osmose zijn dit geen deeltjes die zich verplaatsen, maar water.

Waar vindt de gasuitwisseling plaats?

Gaswisseling vindt plaats tussen de haarvaten in de longen en tussen de haarvaten in de weefsels van het lichaam. Bij gaswisseling worden in het bloed van de haarvaten steeds twee gassen uitgewisseld. In de longen neemt het bloed dat door de haarvaten heen stroomt zuurstof op en geeft het bloed koolstofdioxide af.

Wat is een netto verplaatsing?

(2) Nettoverplaatsing in de fysica

Binnen de fysica wordt dit onder andere gebruikt bij diffusieprocessen, waarbij individuele deeltjes een grillig pad volgen, maar netto wel van hoge naar lage concentratie bewegen. In de mechanica worden vectorsommen trouwens ook gebruikt om de nettokracht op een deeltje te bepalen.

Wat gebeurt er bij diffusie?

Diffusie is het proces waarbij opgeloste stoffen in een waterig milieu zich verplaatsen (diffunderen) van een gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen.

Wat is een diffunderen?

Wordt gebruikt voor het procédé waarbij deeltjes zich mengen en zich verplaatsen van een gebied met een hogere naar een gebied met een lagere concentratie, en voor de transmissie en reflectie van licht.

Wat gebeurt er bij een actieve uitwisseling door de celwand?

Actief transport is het gemedieerde (‘actief bevorderde’) transport van biochemische en andere atomaire/moleculaire substanties door cel- en kernmembranen heen. In tegenstelling tot passief transport is er voor dit proces chemische energie nodig in de vorm van ATP.

Wat doet osmose?

Osmose is een proces op basis van diffusie waarbij een vloeistof, waarin stoffen zijn opgelost, door een zogenaamd halfdoorlatend membraan (een semipermeabele wand) stroomt, dat wel de vloeistof doorlaat maar niet de opgeloste stoffen.

Hoe herken je osmose?

Men kan Osmose herkennen op een polyester boot aan de verdikkingen in de gelcoat (blaasjes). Als deze blazen doorgeprikt worden komt er een soms wat plakkerige vloeistof met een zure, azijnachtige geur vrij. Osmose ontstaat wanneer water in het polyesterlaminaat dringt.

Waar is osmose een voorbeeld van?

Diffusie en osmose zijn voorbeelden van passief transport; een cel hoeft geen energie te gebruiken om de stoffen of het water te transporteren. Als de cel een pomp heeft die stoffen actief naar buiten pompt en daarbij energie gebruikt, is er sprake van actief transport.