juli 4, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Kan een CT-notaris notarieel verklaren voor een familielid?

4 min read

Kan ik gratis advies inwinnen bij notaris?

Veel mensen denken dat iedere notaris verplicht is om een half uur gratis advies te geven. Dit is niet het geval. Er zijn notarissen die wel een gratis adviesgesprek aanbieden. Daarom kun je op onze site bij alle notarissen in Nederland aanvragen wat de kosten zijn voor een eerste vrijblijvende bespreking.

Wat mag een notaris niet?

De notaris mag niets delen, ook niet met uw (zaken)partner. De notaris moet Belastingdienst, politie en justitie op hun verzoek wel inzicht geven in het betalingsverkeer. Ook is de notaris verplicht om ongebruikelijke transacties op de bankrekening te melden.

Wat doet een notaris bij familierecht?

Personen- en familierecht

Binnen dit rechtsgebied heeft de (kandidaat-)notaris globaal als taak het juridisch vastleggen en begeleiden van: testamenten. Cliënten leggen in het testament vast wie wat erft. voogdij.

Wat kan een notaris inzien?

Volgens de Notariswet mag de notaris alleen inzage verlenen aan personen die een rechtstreeks belang hebben bij de inzage. Daarnaast verleent de notaris alleen inzage over de delen van het testament die van belang zijn voor het erfrecht van degene die inzage wil.

Wat is de Notaristelefoon?

Heeft u algemene vragen over notariszaken of wilt u weten of het verstandig is om een notaris in te schakelen? Bel dan de Notaristelefoon. U krijgt dan een notaris of notarieel deskundige aan de lijn. Notaristelefoon: 0900 3469393 op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur (80 cent per minuut).

Wat kost de Notaristelefoon?

Een notaris voert verschillende werkzaamheden uit, zoals het opstellen van een koopcontract of een testament.
Tarieven notaris.

Welke opdracht? Minimale kosten notaris* Maximale kosten notaris*
Samenlevingscontract €180,- €300,-
Testament €150,- €300,-
Koopcontract €600,- €1.200,-
Overdracht woning €800,- €1.600,-

Kan je een notaris in gebreke stellen?

Een notaris aansprakelijk stellen

Dat doet u in een civiele procedure. U kunt ook een tuchtrechtelijke procedure starten. Vaak zal de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dan gevraagd worden om te bemiddelen. Als dat niet lukt, kunt u een klacht tegen de notaris indienen bij de Kamer van Toezicht.

Wie mag mee naar notaris?

Op zich mag er iemand mee, maar tegelijkertijd moet de notaris ook kunnen vaststellen dat iemand zonder onder druk te zijn gezet een testament of andere akte opmaakt. Om dat te controleren wordt er dus ook altijd even gesproken met alleen de cliënt zonder dat er iemand anders bij aanwezig is.

Wat is zorgplicht notaris?

Zorgplicht en aansprakelijkheid notaris

Onder de notariële zorgplicht valt onder meer de plicht van de notaris om zijn cliënten te informeren en te waarschuwen. Daarbij heeft de notaris een onderzoeksplicht naar de achtergrond van de transacties waarbij hij betrokken is en de hoedanigheid van partijen.

Kan een notaris partijdig zijn?

Indien de notaris gevat wordt in kader van de uitoefening van zijn ambt dan moet hij absoluut onpartijdig zijn en elke partij op een gelijke wijze informeren en adviseren. Als hij optreedt als adviseur mag hij de belangen van zijn cliënt op een partijdige wijze verdedigen.

Welke notariele akten zijn openbaar?

Notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar, zijn te vinden bij een openbare archiefdienst, zoals het BHIC. De notariële archieven die jonger zijn dan 75 jaar worden bewaard bij de rechtbanken of bij de notaris zelf. De archieven worden elke keer overgebracht in perioden van 10 jaar.

Kan notaris bankgegevens opvragen?

De dienst Bankresearch kan gebruikt worden in verschillende situaties: In geval van een overlijden: je kan als notaris, curator (bij een onbeheerde nalatenschap) of advocaat het bankonderzoek aanvragen in naam van de erfgenaam/erfgenamen.

Wat kost een bankonderzoek?

Febelfin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere afhandeling van de aanvraag tot bankonderzoek door de betrokken banken. De kost van 151,25 euro dekt enkel de verwerking door Febelfin en het antwoord of iemand al dan niet een klantrelatie had met een bank.

Hoe gebeurt een bankonderzoek?

Hoe gaat zo’n bankonderzoek in zijn werk? A.D.: Eerst krijgt de belastingplichtige de kans om de bankgegevens zelf te verstrekken. De BBI stuurt een schriftelijk verzoek en licht toe over welke gegevens ze al beschikt om die vraag te rechtvaardigen.

Kan ik als erfgenaam bankafschriften opvragen?

Als erfgenaam heb je dus recht op inzage en/of afschrift van de hele administratie van erflater. Indien één van de andere erfgenamen over die administratie beschikt, betekent dat dus dat je van die andere erfgenaam kunt verlangen dat hij die inzage of dat afschrift ervan aan je verstrekt.

Wie mag bankafschriften opvragen?

Ja, dat mag. De sociale dienst mag uw bankafschriften controleren. Dat is om na te gaan of u niet te veel vermogen of inkomsten heeft. De sociale dienst mag kopieën maken van uw bankafschriften voor zover dat nodig is om aan te tonen dat de controle is uitgevoerd.

Heb ik recht op inzage testament?

Wettelijke en testamentaire erfgenamen hebben volgens de wet recht op inzage in uw testament. Zij kunnen hiervoor bij de notaris of bij het Centraal Testamenten Register een schriftelijk aanvraag indienen. Dit kan echter alleen na uw overlijden.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl