Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoeveel stappen zijn er in een risicobeoordeling van de voedselveiligheid?

3 min read

Wat valt onder voedselveiligheid?

Voedselveiligheid is een term om de veiligheid of onveiligheid van voedsel aan te geven. Veilig voedsel betekent dat je het product kunt eten zonder dat je er op de korte of de lange termijn ziek van wordt. Voedsel kan besmet zijn met ziekmakers, schadelijke stoffen of productvreemde materialen.

Wat zijn de 10 HACCP principes?

Werken met HACCP

 • Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
 • Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). …
 • Stel per CCP een norm vast.
 • Monitor de CCP’s. …
 • Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. …
 • Controleer of het HACCP-plan goed is. …
 • Leg alles vast.

Wat is de link tussen voedselveiligheid en HACCP?

Een Hygiënecode is een kant-en-klaar HACCP-plan, waarin eenvoudig wordt omschreven hoe je de voedselveiligheid en hygiëne kunt bewaken. Als je werkt volgens de code voldoe je aan de eisen. De goedgekeurde code voor de horeca bestel je via de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Wat zijn de regels van HACCP?

HACCP is een systeem dat bestaat uit zeven principes:

 • Breng alle gevaren in kaart.
 • Bepaal welke CCP’s er zijn. …
 • Hanteer voor iedere CCP een meetbare norm.
 • Beschrijf op welke manier je CCP’s controleert.
 • Leg vast welke procedure er volgt wanneer er bij een controle niet aan de norm is voldaan.
 • Controleer het HACCP-plan.

Wat is voedselveiligheid definitie?

Voedselveiligheid is een term om aan te geven hoe (on)veilig voedsel is, bijvoorbeeld levensmiddelen die besmet zijn met ziekmakers en/of schadelijke stoffen.

Welke vier gevaren bestaan er met betrekking tot de voedselveiligheid?

Vormen van voedselveiligheid

Er zijn vier verschillende vormen te onderkennen; (micro-)biologische -, chemische -, fysische – en biotechnologische voedselveiligheid. Schimmels en bacteriën zijn vormen van micro-organismen.

Waar zijn de regels van HACCP ontstaan?

HACCP is in de jaren ’60 ontwikkeld in de USA op verzoek van de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Men had namelijk voor ruimtereizen behoefte aan voedsel dat lang houdbaar en absoluut veilig was.

Waar staan de voorschriften en regels die uit de HACCP komen beschreven?

Wat HACCP is

Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Het systeem is gebaseerd op 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO). Om levensmiddelen veilig te kunnen eten, is onder andere de hygiëne tijdens de gehele productie belangrijk.

Wat versta je onder HACCP?

HACCP = “Hazard Analysis – Critical Control Point” ofwel Gevarenanalyse – Kritische controlepunten. HACCP is de huidige preventieve referentiemethode, waardoor de hygiënische veiligheid van onze voedselproducten gewaarborgd kan worden.

Wat zijn de 7 HACCP principes?

7 basisprincipes van HACCP

 • Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan;
 • Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast;
 • Geef per CCP de kritische grenzen aan;
 • Stel vast hoe de CCP’s bewaard worden;

Wat is een ander woord voor HACCP?

Het HACCP is een risico-inventarisatie die wordt gebruikt voor voedingsmiddelen. De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en de Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische beheerspunten.

Wat is HACCP in de zorg?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem wat onder de Europese wetgeving valt. Organisaties die werken met voedsel voorkomen hiermee dat de veiligheid van het eten en drinken in gevaar komt.

Wat is de Hygiënecode voor zorginstellingen?

De Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie is ontwikkeld om de veiligheid van maaltijden voor de consument te waarborgen. Door de meest recente Hygiënecode te volgen, voldoe je aan de wet voor voedselveiligheid.

Welke wetten zijn er in de zorg?

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten werken in de zorg onder verschillende wetten: Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet.