Nederlands | English | Deutsch

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is het VN-nummer voor koolstofdioxide?

4 min read

Voetnoten

kooldioxide (CO2) (124-38-9) kooldioxide (CO2) (124-38-9)
UNnummer 1013 1845
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR) Kooldioxide, vast (droogijs)
GEVI-code 20 *773921
Stofindeling weg en spoor GNRP *773922 SNR *776266

Wat is een verpakkingsgroep?

Verpakkingsgroep. Naast een indeling in een gevarenklasse, is een aantal ADR-klasse (alles behalve 1, 2, 5.2, 6.2 en 7) ook ingedeeld in een bepaalde verpakkingsgroep (VG of PG, packing group). Deze indeling geeft, onafhankelijk van de klasse, een indicatie van de ‘gevaarlijkheid’ van een stof.

Wat geeft het UN nummer aan?

Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties.

Waar staat UN voor?

Het UN-nummer of stofidentificatienummer is een getal bestaande uit 4 cijfers dat hoort bij een bepaalde gevaarlijk stof. Dit nummer is opgesteld door de Verenigde Naties (United Nations, vandaar het UN-nummer) en is bedoeld om de gevaarlijke stof tijden het transport te identificeren.

Wat voor gevaarlijke stoffen zijn er?

Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper, vinylchloride en benzeen. Ze kunnen op verschillende manieren in de lucht, de bodem of het water terechtkomen. Landbouw, industrie en verkeer kunnen hiervan de oorzaak zijn. Maar ook huishoudens kunnen zorgen voor vervuiling.

Wat zijn samengestelde verpakkingen?

Samengestelde verpakkingen (laminaten)

Dit is een verpakking die uit meerdere, niet te scheiden materiaalsoorten bestaat. Bij samengestelde verpakkingen betaalt u de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen over de verschillende materiaalsoorten waaruit de samengestelde verpakking is opgebouwd.

Wat bedoelt men met klasse 8 verpakkingsgroep I?

Afhankelijk van de mate waarin ze gevaarlijk zijn voor het vervoer, moeten de stoffen van de klasse 8 ingedeeld worden bij drie verpakkingsgroepen, volgens de volgende criteria: a) Verpakkingsgroep I: zeer gevaarlijke stoffen; b)

Waar staat het UN nummer?

Deze staat op oranje borden, die op meerdere plekken van het voertuig terug te vinden is. Naast het UNnummer staat op deze borden ook het gevaarsidentificatienummer.

Hoe bereken je ADR punten?

De 1000-punten regeling gaat uit van vervoerscategorieƫn:

 1. Vervoerscategorie 0: Verboden te vervoeren volgens de 1000-punten regeling.
 2. Vervoerscategorie 1: 50 punten per kilo of liter.
 3. Vervoerscategorie 2: 3 punten per kilo of liter.
 4. Vervoerscategorie 3: 1 punt per kilo of liter.

Waar staat de afkorting ADR voor?

Zoek stoffen

Gevaarlijke stoffen moeten vervoerd worden volgens regels / eisen van het ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route . Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Wat valt onder gevaarlijke goederen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze stoffen kunnen zitten in verpakte producten, zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen. Ook kunnen gevaarlijke stoffen tijdens het werk ontstaan.

Welke stoffen vallen onder gevaarlijke stoffen?

Onderwerpen Risico’s van gevaarlijke stoffen

 • Allergenen (sensibiliserende stoffen)
 • Asbest.
 • Bestrijdingsmiddelen.
 • Chroom-6.
 • Cytostatica.
 • Dieselmotoremissie.
 • Houtstof.
 • Huidirriterende stoffen.

Welke stoffen zijn explosief?

Een stof is ontplofbaar als deze ook zonder aanwezigheid van zuurstof tot ontploffing kan komen. Voorbeelden van ontplofbare stoffen zijn buskruit, niet gestabiliseerde kunstmest, picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat.

Welke stof is ontvlambaar?

Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Deze stoffen kunnen gemakkelijk door vonk of open vuur worden ontstoken. Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend.

Wat is de meest explosieve stof?

In vorige eeuwen was buskruit het belangrijkste explosieve mengsel. Tegenwoordig worden moderne explosieven gebruikt die onder verschillende namen in de handel zijn. Buskruit is vrijwel alleen nog een bestanddeel van rotjes en vuurpijlen die met de jaarwisseling en bij bijzondere feesten worden afgestoken.

Wat is een explosief product?

Brandbaar stof, of explosief stof, is een bijproduct van productieprocessen waarin brandbare grondstoffen worden verwerkt. Deze materialen zijn hout, lichte metalen, verschillende soorten chemicaliƫn, maar ook landbouwproducten zoals graan, specerijen en tabak.

Hoe werkt een explosief?

Explosieven of springstoffen zijn ontplofbare vaste of vloeibare stoffen, dat wil zeggen stoffen die in zeer korte tijd een ontledings- of verbrandingsreactie kunnen ondergaan waarbij gasvormige producten ontstaan die een veel groter volume innemen dan de oorspronkelijke stof.

Wat zijn Gevarenpictogrammen?

Gevarensymbolen of CLP-pictogrammen zijn duidelijk herkenbare tekens die zijn aangebracht op de verpakkingen van producten die gevaarlijke stoffen bevatten, met als doel dat vervoerders en gebruikers weten welke risico’s de producten met zich meebrengen.