mei 17, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Tot hoeveel klassen kan een product behoren?

3 min read

Hoeveel ADR klassen zijn er?

De gevaarlijke goederen worden ingedeeld in 13 verschillende klassen al naargelang het soort gevaar dat uitgaat van deze gevaarlijke stoffen. Bij een combinatie van gevaarlijke eigenschappen (bv: giftig en brandbaar) wordt de stof ingedeeld bij die klasse die het grootste gevaar vertegenwoordigt tijdens het transport.

Welke klassen gevaarlijke stoffen zijn er?

Lijst met de 9 klassen van gevaarlijke goederen

 • Klasse 1. Explosieven.
 • Klasse 2. Gassen.
 • Klasse 3. Brandbare vloeistoffen.
 • Klasse 4.1/4.2/4.3. Ontvlambare vaste stoffen.
 • Klasse 5.1/5.2. Oxiderende stoffen.
 • Klasse 6.1/6.2. Giftige en besmettelijke stoffen.
 • Klasse 7. Radioactieve stoffen.
 • Klasse 8. Bijtende stoffen.

Wat zijn 3 gevaarlijke stoffen?

We definiëren een stof als gevaarlijk als deze bijvoorbeeld giftig, brandbaar of corrosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Voorbeelden zijn onder andere: zwavel, wasbenzine, pesticiden en zware reinigingsmiddelen.

Wat is klasse 9 ADR?

De ADRklasse 9 stoffen die onder de PGS 15 vallen zijn waterbezwaarlijk. In geval van een brand hebben deze stoffen minder vergaande gevolgen voor de omgeving van het bedrijf. Dit in vergelijkig met bijvoorbeeld de opslag van brandbare of giftige stoffen.

Wat valt er onder ADR?

Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
Het ADR omvat onder andere eisen over:

 • criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen.
 • vervoersvoorwaarden.
 • eisen aan verpakkingen en tanks.
 • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie.

Wat is klasse 1 ADR?

Naast het basisexamen zijn er aanvullende examens voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. U heeft het ADR-certificaat met de specialisatie Klasse 1 nodig als u gevaarlijke stoffen wilt vervoeren uit Klasse 1 (explosieve stoffen). Specialisaties worden opgenomen op het ADR-certificaat.

Welke stoffen vallen onder gevaarlijke stoffen?

Onderwerpen Risico’s van gevaarlijke stoffen

 • Allergenen (sensibiliserende stoffen)
 • Asbest.
 • Bestrijdingsmiddelen.
 • Chroom-6.
 • Cytostatica.
 • Dieselmotoremissie.
 • Houtstof.
 • Huidirriterende stoffen.

Welke regels gelden er voor het omgaan met gevaarlijke stoffen?

Werkgever moet u beschermen tegen gevaarlijke stoffen

 • in kaart te brengen welke risico’s er in de organisatie zijn;
 • u informatie te geven over de gevaren;
 • u beschermende middelen te geven. Bijvoorbeeld maskers of beschermende kleding.

Welke stoffen vallen onder klasse 9?

Informatie

 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.
 • Beschrijving: Lithiumbatterijen, Reddingsmiddelen, Milieugevaarlijke stoffen, Stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen, vloeibaar. Stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen, vast. …
 • Hoofdgevaar: divers.

Wat is klasse 9?

Wat is klasse 9 in de categorieën gevaarlijke goederen? Klasse 9 omvat stoffen en voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar vormen dat niet onder de titel van andere klassen valt.

Welke ADR klasse?

Hoofdgroepen

Nr Gevaar Onderverdeling
3 BRANDBAAR Brandbare vloeistoffen
4 BRANDBAAR Brandbare vaste stoffen + Zelfontledende stoffen Voor zelfontbranding vatbare stoffen Stoffen die met water brandbaar gas ontwikkelen
5 OXIDEREND Oxiderende stoffen Organische peroxiden (zelfontledend)
6 GIFTIG Giftige stoffen Infectueuze stoffen

Wat is ADR klasse 4?

ADRklasse 4.3 stoffen zijnstoffen die in combinatie met water een brandbaar gas kunnen ontwikkelen. Dit brandbare gas kan vervolgens in combinatie met lucht een ontplofbare mengsel vormen. Het mengsel kan worden ontstoken door bijvoorbeeld handgereedschap dat vonken afgeeft of onbeschermde gloeilamp.

Wat is gevarenklasse 8?

Stoffen die zijn ingedeeld in ADR klasse 8, VG II en III zijn bijtend of corrosief. In geval van een brand hebben deze stoffen minder vergaande gevolgen naar de omgeving van het bedrijf dan bijvoorbeeld de opslag van brandbare of giftige stoffen.

Wat is ADR klasse 2?

De klassen 2, 3 en 4.1 onderscheiden zich o.a. door de vorm van de stoffen, ook wel aggregatietoestanden genoemd, te weten ‘gas’, ‘vloeistof’ en ‘vaste stof’. Wat de klassen 3, 4.1, 4.2 en 4.3 met elkaar gemeen hebben is de brandbaarheid. NB. In klasse 4.1 zijn 2 soorten stoffen ingedeeld.

Welke goederen vallen onder ADR?

ADR-gevarenklassen

 • Ontplofbare stoffen en voorwerpen.
 • Gassen.
 • Brandbare vloeistoffen.
 • Brandbare vaste stoffen.
 • Oxiderende stoffen.
 • Giftige en infectueuze stoffen.
 • Radioactieve stoffen.
 • Bijtende stoffen.
Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl