mei 20, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe lang moet een notaris zijn administratie bewaren?

4 min read

Ten aanzien van dossiers heeft de KNB in 1994 geadviseerd om alle dossiers gedurende 30 jaar te bewaren, dit mede met het oog op de verjaringstermijn die geldt voor beroepsaansprakelijkheid. Hierbij wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen documenten waarvoor eventueel een kortere bewaartermijn zou kunnen gelden.

Hoe lang verkoopakte bewaren?

Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Welk jaar administratie kan weg?

Als uw boekjaren de kalenderjaren volgen, betekent dit dat u na uw administratie over 2012 en eerdere jaren mag weggooien. Als u bepaalde documenten nog nodig hebt, bijvoorbeeld contracten, pensioen- en lijfrentepolissen, moet u deze echter nog wel bewaren.

Hoe lang bewaren van documenten?

Je verzekeringspapieren hoef je over het algemeen niet lang te bewaren. Polisblad: Voor veel verzekeringen ontvang je jaarlijks een nieuw polisblad, bijvoorbeeld voor je zorgverzekering of inboedelverzekering. De polissen van voorgaande jaren kun je weggooien zodra je je nieuwe verzekeringspapieren hebt ontvangen.

Wat is de wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens?

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Hoe lang declaraties zorgverzekering bewaren?

1 jaar. Van elke verzekering ontvangt u jaarlijks een nieuwe polis. Ook van uw energiekosten en de lokale belastingen krijgt u eens per jaar een overzicht. U bewaart de oude polissen en afrekeningen tot u de nieuwe heeft ontvangen.

Hoe lang bankafschriften bewaren Belgie?

De Vlaamse overheid raadt aan om je uittreksels vijf jaar bij te houden. Tegenwoordig worden bankafschriften meestal digitaal aangeboden en dit gedurende 10 jaar. Wil je je documenten langer bewaren, dan kan je ze best downloaden en op een veilige plek bewaren of afdrukken.

Welke administratie mag weg in 2021?

Nadat de wettelijke bewaartermijn voor u is verstreken, mag u de basisgegevens van uw administratie opruimen, zoals het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie, de loonadministratie, de kasadministratie, de voorraadadministratie en de gegevens die hieraan ten grondslag …

Waarom 7 jaar bewaarplicht?

Wettelijke bewaarplicht

Omdat jouw boekhouding de basis is voor de belastingaangiften die je als ondernemer moet doen, wil de Belastingdienst die snel en goed kunnen controleren. Daarom ben je wettelijk verplicht om de boekhouding, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar te bewaren.

Hoe lang administratie bewaren na stoppen bedrijf?

U moet in ieder geval de basisgegevens van uw administratie 7 jaar bewaren. Dat is de bewaartermijn. Gegevens over onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u 10 jaar bewaren.

Wat mag je bewaren in personeelsdossier AVG?

Documenten die te maken hebben met de sollicitatiegegevens van een werknemer mag je maximaal 1 jaar bewaren. Werknemersgegevens mag je maximaal 2 jaar bewaren. De loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs mogen maximaal 5 jaar bewaard worden. Fiscale gegevens moet je minimaal 7 jaar bewaren.

Welke documenten moeten bewaard worden volgens de Archiefwet?

De algemene regels staan in de Archiefwet. Sommige regels zijn verder uitgewerkt in het Archiefbesluit en de Archiefregeling.
Bewaartermijnen archieven

  • adviezen en rapporten waarop ministeries hun beleid baseren;
  • bouwvergunningen;
  • documentatie rond bijzondere gebeurtenissen of rampen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren werkgever?

Wettelijke bewaartermijnen

U moet gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaren nadat de medewerker uit dienst is. Loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs van de medewerker moet u 5 jaar na het einde van het dienstverband bewaren.

Hoe lang mag je camerabeelden bewaren 2021?

In beginsel vloeit uit de AVG voort dat de beelden met daarop persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is. Door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt een richtlijn gegeven van vier weken (28 dagen).

Hoe lang mag werkgever sollicitatie bewaren?

Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie over de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag (VOG’s) mag je maximaal 4 weken bewaren na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Heb je toestemming van de sollicitant? Dan mag je de set maximaal 1 jaar bewaren.

Hoe lang mag je functioneringsgesprek bewaren?

Zaken die maximaal 2 jaar na einde dienstverband bewaard mogen worden. verslagen van functioneringsgesprekken (vastgelegd in de AVG); let op: deze moeten ook minimaal 2 jaar worden bewaard.

Hoe lang mag je een Verzuimdossier bewaren?

Het is echter redelijk om een verzuim/re-integratiedossier niet langer dan twee jaar na einddatum dienstverband te bewaren. Ook bij werknemers met een niet beëindigd dienstverband kunnen dossiers die langer dan 2 jaar geleden zijn gesloten verwijderd worden. Hierbij wordt alleen de inhoud van het dossier verwijderd.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl